دارایی :

  • شش دستگاه دکل حفاری خشکی باقدرت ۲۰۰۰ اسب بخار
  • پایگاه پشتیبانی به مساحت ۸۸٫۲۵۰ مترمربع درشهرستان اهواز
  • دفترپشتیبانیبهمساحت ۸۰۰ مترمربعدرشهرستاناهواز
  • دفترمرکزیتهرانبا ۲۰۰۰ مترمریعفضایاداری
  • انبارپشتیبانیحفاریبهمساحت ۸۸۰۰ مترمربع