خط مشی منع استفاده از دخانیات

  • شرکت تامین دکل صبا بموجب این مسند،مصرف سیگار را در همه محدوده های کاری سازمان(ستادی و عملیاتی) به غیر از اماکن مشخص شده،ممنوع می نماید.
  • توصیه اکید شرکت تامین دکل صبا بر عدم مصرف دخانیات برای همه افراد در هنگام کار و در محدوده شرکت می باشد.
  • این آیین نامه شامل همه کارکنان اعم از پیمانکاران، بازدید کنندگان، ناظران کارفرما و سایر کارکنان شرکت است که در محدوده شرکت تامین دکل صبا مشغول بکار می باشند.

ضمانت اجرایی سیاست ممنوعیت استفاده از دخانیات

  • همه مدیرانو روسای محترم مسئول اجرا و پیگیری این خط مشی می باشند.
  • عدم رعایت این آیین نامه، تذکر شفاهی را موجب خواهد شد و در صورت تکرار طبق دستورالعمل انضباطیHSEو شرکت رفتار خواهد شد.
  • این آیین نامه برای معرفی و تاثیرگذاری بیشتر و بهتر بر کارکنان و افراد شاغل، در متن آموزش های پیش از استخدام، گنجانده شده و نیز در جلسه های آموزش های ایمنی حین کار آورده می شود.
  • اعلان منع استفاده از دخانیات در مکان های پر رفت و آمد، برای آگاهی بخشی نصب شده است.
  • کارشناسانHSE‌ بر نحوه اجرای این خط مشی در بین کارکنان، پیوسته نظارت می نمایند.

سید علی صالحی

مدیر عامل