هیئت مدیره

نام عضو هیئت مدیره سمت
آقای فرزاد حاجیوند رئیس هیئت مدیره
آقای سید علی صالحی منفرد نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل
آقای محمد رضا زهیری عضو اصلی هیئت مدیره
آقای احمد توکلی عضو اصلی هیئت مدیره
آقای رضا شایق عضو اصلی هیئت مدیره