بیانیه ارزش های سازمانی

شرکت تامین دکل صبا:

– کارکنان شرکت را به منزله اصلی‌ترین سرمایه خود تلقی نموده و آن‌ها را شریک استراتژیک خود می‌داند.

– ارزش‌های شرکت را در انعقاد قرارداد با کارفرمایان و پیمانکاران مد نظر قرار می‌دهد.

– خود را متعهد به حداکثر نمودن منافع سهامداران شرکت می‌داند.

– پایبند به رعایت مبانی فرهنگ سازمانی و اخلاق حرفه‌ای است.

– کلیه الزامات قانونی، حرفه‌ای، سازمانی، اجتماعی و حقوقی را رعایت می‌کند.

– می‌کوشد در رعایت اصول ایمنی، بهداشت و محیط زیست پیشرو باشد.