خدمات ما:

  • راهبری و اجرای عملیات حفاری
  • تامین دکل های خشکی و تجهیزات و قطعات مربوطه
  • اجاره انواع دکل های حفاری
  • مشارکت در اجرای پروژه های حوزه بالادستی نفت و توسعه میادین
  • اجرای پروژه حفاری بصورت EPDS شامل مهندسی ، تامین کالای حفاری ، انجام عملیات حفاری و خدمات فنی چاهها