خط مشی ممنوعیت استفاده از الکل و مواد مخدر

  • مدیریت شرکت تامین دکل صبا متعهد به اجرای سیاست منع مصرف الکل و مواد مخدر در سراسر واحدهای ستادی و عملیاتی خود می باشد.
  • استفاده و نوشیدن الکل و سایر فرآورده های الکلی در کلیه محیط های کاری در شرکت تامین دکل صبا ممنوع می باشد.
    مصرف داروهای مخدر، اعصاب و روان درکلیه محیط های کاری شرکت تامین دکل صبا باستثناء داروهای مجاز موجود در پیشخوان داروخانه ها ممنوع می باشد. در این میان افرادی که از نظر پزشکی تحت نظر می باشند مستثنی هستند.
  • جهت پیشگیری در بازه های زمانی مختلف از تمامی پرسنل بصورت اتفاقی تست الکل و مواد مخدر انجام می پذیرد.
  • مدیریت شرکت تامیندکلصبابا قاطعیت تمام از حفظ اسرار و حقوق فردی کارکنان در محیط کاری حمایت می نماید.

 

سید علی صالحی

مدیر عامل